Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Společnost Sídlo Realit, s.r.o., IČ: 08897212, se sídlem Brno - Staré Brno, Nové sady 988/2 , PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115895 (dále jen „Provozovatel“), je Provozovatel internetového serveru https://sidlorealit.cz (dále jen „Server“), dostupného na webové adrese (URL) https://www.sidlorealit.cz a mobilní aplikace Sidlorealit.cz (dále jen „Služba“).

2. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Provozovatele, Uživatele a Objednatele jednotlivých Služeb poskytovaných Provozovatelem.

3. Provozovatel poskytuje Službu pomocí Serveru přístupem k https://sidlorealit.cz (dále jen „Administrace“), která slouží k inzerci nabídky a poptávky prodeje a pronájmu nemovitostí.

4. Objednatelem placené inzerce na Službě (dále jen: „Objednatel“) je jakákoliv Realitní kancelář / Realitní makléř nebo Soukromá osoba, která si objedná přístup do Administrace a splní podmínky registrace dle ust. čl. II. těchto Podmínek.

5. Objednatel je oprávněn na vlastní účet prostřednictvím Administrace vkládat, upravovat, editovat, spravovat a měnit svou vlastní nabídku prodeje či pronájmu nemovitostí a to těch nemovitostí, kterých je vlastníkem, nebo nemovitostí, které je oprávněn nabízet k pronájmu či prodeji na základě uzavřené zprostředkovatelské či podobné smlouvy s přímým vlastníkem dané nemovitosti. Na výzvu Provozovatele je Objednatel povinen prokázat oprávnění nakládání s nemovitostmi, které nabízí na stránkách Služby. Pokud Objednatel takovéto oprávnění neprokáže, považuje se to za porušení těchto VOP.

6. Objednatel souhlasí s tím, že prostřednictvím Služby je jeho zveřejněná inzerce zpřístupněna všem uživatelům celosvětové sítě Internet a to prostřednictvím Serveru.

7. Uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, která splňuje podmínky registrace dle ust. čl. II. těchto Podmínek a na Serveru se pohybuje v režimu registrovaného uživatele (dále jen: „Uživatel“).

8. Služba podléhá úhradě rozhodnutím Provozovatele, a to dle ceníku služeb, který je umístěn na adrese (URL) https://sidlorealit.cz/cenik (dále jen: „Ceník“).

II. Předmět plnění, registrace

1. Přístup do Administrace je získán na základě registrace, kterou se rozumí zřízení přístupových práv do Administrace. Registrace se provádí na adrese https://sidlorealit.cz/registrace.

2. Registrovat se může i návštěvník, který nevyužívá Službu. Tento návštěvník se na Serveru pohybuje v režimu registrovaného uživatele (dále jen: „Uživatel“).

3. Registrací vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Objednatelem, a to na dobu neurčitou.

4. Registrací vzniká smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem, a to na dobu neurčitou.

5. Údaje Objednatele i Uživatele v registraci musí být úplné, aktuální, pravdivé a nesmí být v rozporu s řádem České Republiky. Za registraci není vyžadován žádný poplatek. Platnost registrace vzniká po jejím e-mailovém potvrzení ze strany Objednatele nebo Uživatele.

6. Objednatel i Uživatel mají právo svou registraci kdykoliv zrušit prostřednictvím žádosti, kterou odešlou e-mailovou zprávou na adresu podpora@sidlorealit.cz. Do předmětu e-mailu bude uvedeno „Žádost o zrušení registrace“.

7. Pro přístup do Administrace slouží uživatelské jméno a heslo. Objednatel ani Uživatel nejsou oprávněni toto uživatelské jméno a heslo zpřístupnit třetím osobám nebo se pokoušet o neoprávněný přístup a manipulaci dat v Serveru. Objednatel ani Uživatel také nejsou oprávněni umožnit třetím osobám přístup do Služby. V případě, že Objednatel či Uživatel takovýto přístup třetí straně umožní, nese odpovědnost za případné zneužití Administrace, Serveru nebo Služby.

8. Provozovatel neověřuje pravdivost zadaných údajů Objednatelem či Uživatelem. Za pravdivost a obsah údajů uvedených v inzerci je zodpovědný výlučně Objednatel a Uživatel, který se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoli nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat Objednatelem nebo Uživatelem prostřednictvím Administrace. Pokud takovéto nároky vzniknou, je Objednatel nebo Uživatel povinen Provozovatele odškodnit.

9. Provozovatel je oprávněn odmítnout zveřejnění či smazání jakýchkoliv údajů, pokud budou v rozporu s těmito VOP, pravidly inzerce nebo svým obsahem poškozují provoz Služby.

10. Provozovatel není povinen inzerci archivovat.

11. Provozovatel poskytuje také doplňkovou službu, která upozorní na nově vložené inzeráty dle zvolených kritérií (dále jen: „Hlídací pes“), které si může nastavit Objednatel i Uživatel. Toto upozornění přijde Objednateli nebo Uživateli obratem na e-mail uvedený při registraci. Nadstandardní služba tohoto Hlídacího psa je mobilní notifikace, která je aktivována jen na některých operačních systémech a to v závislosti na možnostech jejich verzí při stažené Službě a Provozovatel nezodpovídá za jejich správné zobrazení. Poplatek za Hlídacího psa uhradí Objednatel nebo Uživatel v souladu s Ceníkem prostřednictvím cenového balíčku, který je rozdělen dle doby hlídání. Po zvolení konkrétního balíčku uhradí Objednatel či Uživatel uvedenou částku online nebo převodem na účet. Po připsání částky na účet Provozovatele, bude zadaný filtr hlídání aktivován. Objednateli nebo Uživateli bude vystavena faktura na základě uhrazené částky. Faktura bude odeslána na e-mail uveden při registraci. Jestliže bude chtít Objednatel či Uživatel svůj filtr Hlídacího psa deaktivovat dříve, než po uplynutí vybrané doby, nemá nárok na vrácení žádné částky.

III. Finance, poplatky

1. Pokud je Objednatelem Realitní kancelář / Realitní makléř, je povinna hradit poplatky za inzerci v souladu s Ceníkem prostřednictvím kreditu, který si dobije na svůj účet (dále jen: „Peněženka“). V případě, že bude v Peněžence nedostatečný kredit, přestanou být inzeráty zobrazovány (nebudou aktivní) a to až do okamžiku dobití požadovaného kreditu v Peněžence, poté se inzeráty automaticky zobrazí (zaktivují).

2. Inzeráty jsou Provozovatelem vyúčtovány a jejich úhrada se automaticky odečítá z Peněženky dle počtu aktivních inzerátů zpětně za předchozí den pro Realitní kancelář / Realitního makléře.

3. Platnost kreditu je 2 roky. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud nebude kredit z Peněženky vyčerpán do lhůty 2 let ode dne připsání kreditu do Peněženky, propadá tento kredit ve prospěch Provozovatele a Objednatel nemá nárok na jeho vrácení.

4. Pokud Objednavatel zruší svou registraci u Provozovatele dle ust. čl. II, bod 6. těchto VOP, Provozovatel není povinen vrátit Objednavateli nevyčerpaný kredit dobitý v Peněžence.

5. Provozovatel vystaví Objednateli fakturu na základě dobité částky do Peněženky. Faktura bude odeslána na e-mail uveden při registraci. Objednavatel se zavazuje uhradit Provozovateli částku uvedenou na faktuře a to nejpozději do data uvedeného u splatnosti. V případě, že faktura nebude uhrazena do data splatnosti, je Provozovatel oprávněn omezit zobrazení inzerce Objednavatele v Administraci až do doby úhrady neuhrazených plateb.

6. Pokud je Objednatelem Soukromá osoba, je povinna hradit poplatky za inzerci v souladu s Ceníkem prostřednictvím cenového balíčku, který je rozdělen dle doby vystavené inzerce. Po zvolení konkrétního balíčku uhradí Objednatel uvedenou částku online nebo převodem na účet. Po připsání částky na účet Provozovatele, bude inzerát aktivní. Objednateli bude vystavena faktura na základě uhrazené částky. Faktura bude odeslána na e-mail uveden při registraci. Jestliže bude chtít Objednatel svůj inzerát deaktivovat dříve, než po uplynutí vybrané doby, nemá nárok na vrácení žádné částky.

7. Případné námitky vůči vystaveným fakturám, je Objednatel povinen uplatnit u Provozovatele písemně doporučeným dopisem na adresu Provozovatele nebo e-mailem na adresu podpora@sidlorealit.cz nejpozději do 7 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

8. Provozovatel má právo na jednostrannou změnu cen Služeb. Tuto změnu je Provozovatel povinen sdělit Objednateli na e-mailovou zprávu uvedenou při registraci a to nejpozději měsíc dopředu před účinností těchto změn. Účinnost změn vstoupí v platnost dnem jejich zveřejnění. Provozovatel není odpovědný za to, pokud se Objednatel neseznámí se změnou Ceníku za Služby.

9. Topování je účtováno v souladu s Ceníkem a následně hrazeno Objednatelem. V případě, že je Objednatelem Realitní kancelář / Realitní makléř, hradí topování z předem nabitého kreditu v Peněžence. V případě, že je Objednatelem Soukromá osoba, hradí topování úhradou online nebo převodem na účet.

IV. Reklamace

1. V případě pochybení ze strany Provozovatele je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně doporučeným dopisem na kontaktní adresu Provozovatele nebo e-mailem na adresu podpora@sidlorealit.cz.

2. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dní ode dne, kdy Objednatel zjistí pochybení Provozovatele. Lhůta pro vyřízení reklamace Provozovatelem je 30 dní ode dne, kdy Objednatel doručí svou reklamaci Provozovateli. Na reklamace, které nebudou obsahovat konkrétní chyby, nebo na reklamace, které budou nárokovány po lhůtě 14 dní, nebude brán zřetel.

3. Pochybením ze strany Provozovatele je považována nefunkčnost Služby, která se týká potvrzené objednávky Objednatele. Za pochybení je považováno, pokud není Server dostupný po dobu delší než 24 hodin. Za pochybení se nepovažuje plánovaný či krátkodobý výpadek serveru.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Inzerce je principu samoobslužného vkládání, editace a zveřejňování inzerce. Před vstupem do Administrace se Uživatel či Objednatel musí přihlásit.

2. Provozovatel je oprávněn bez upozornění odmítnout či smazat inzerát či jakékoliv údaje, které jsou podezřelé z klamání spotřebitele nebo jiného jednání, které by mohly být v rozporu s dobrými mravy, poškozují práva a zájmy třetích osob, pokud by mohly být v rozporu s právním řádem České republiky, případně odporují zájmům Provozovatele nebo jsou v rozporu s těmito Podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo na vlastní posouzení výše uvedeného.

3. Pokud Objednatel či Uživatel poruší tyto VOP, je Provozovatel oprávněn kdykoliv inzerci přerušit či ukončit, vyřadit Objednatele nebo Uživatele či vyřadit inzeráty ze systému a odepřít Objednateli či Uživateli přístup na Službu bez jakékoliv náhrady. Výše uvedené platí také při porušení jiných důvodů vyplývajících z obecně závažných předpisů.

4. Objednatel i Uživatel se souhlasem těchto VOP souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat Objednateli i Uživateli informační materiály, které se týkají provozu Služby.

5. Objednatel je povinen inzeráty zařazovat do odpovídajících kategorií dle typu nemovitosti. Pokud nastanou jakékoliv změny v inzerátu, je Objednatel povinen neodkladně provést jejich aktualizaci. Objednatel má právo svůj inzerát kdykoliv deaktivovat či smazat. Objednatel je povinen v inzerátu poskytovat pouze pravdivé informace a vkládat fotografie Objednatelem pořízené a bez jakéhokoliv reklamního sdělení.

6. Objednatel je zodpovědný za počet inzerátů, které do Služby nahraje a tuto inzerci je povinen uhradit.

7. Na službě nesmí být zveřejňovány odkazy na inzertní servery se stejným zaměřením jako je Služba.

8. Provozovatel je oprávněn inzerát kontrolovat. V Textu inzerce je zakázáno zejména HTML značky, zobrazování loga společnosti na místě pro fotografie nemovitostí, obchodní sdělení, reklama nebo zmínky o konkurenci, zveřejňovat přetažené a neautorizované fotografie od jiných uživatelů.

9. Provozovatel poskytuje všem uživatelům technickou podporu na e-mailu podpora@sidlorealit.cz.

VI. Ochrana osobních údajů

1. Objednatel i Uživatel tímto dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci či v průběhu inzerce Provozovateli, za účelem poskytování služeb dle těchto Všeobecných smluvních podmínek a vedení evidence. Souhlas je udělen na dobu existence uživatelského účtu Objednatele či Uživatele, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Objednatele či Uživatele vůči Provozovateli. Nakládání s osobními údaji Objednatelů a Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění.

2. Objednatel i Uživatel svou registrací na adrese https://sidlorealit.cz prohlašuje, že tímto udělil Provozovateli jakožto správci osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informačních společností, v platném znění, souhlas s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, které Provozovateli poskytuji v souvislosti se svou registrací ve Službě pro obchodní a marketingové účely Provozovatele, zejména pro účely získání obchodních sdělení (zejména pak informací o aktuálních nabídkách).

3. Uživatel svou registrací na adrese https://sidlorealit.cz prohlašuje, že tímto udělil Provozovateli souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon ochraně osobních údajů, v platném znění; zákonem č. 40/1995 Sb., zákon o regulaci reklamy, v platném znění; zákon č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informačních společností, v platném znění, se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, věk, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři nebo údajů, které v souvislosti se svou registrací ve Službě Provozovateli poskytnul, za účelem prověření bonity a pro další obchodní a marketingové účely Provozovatele, a to po dobu existence uživatelského účtu Uživatele; rovněž tímto udělil souhlas s jejich zveřejněním Objednatelům. Současně svou registrací vyjádřil souhlas s tím, aby tyto údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Provozovatelem.

4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uživatel tímto potvrzuje, že si je vědom svého práva tento souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Provozovatele, a svého práva dle ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v planém znění, tj. zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, jakož i práva na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení příslušnému správci.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Náležitosti neupravené těmito VOP se řídí příslušnou právní úpravou, a to zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Objednatel ani Uživatel nemá po registraci a získání přístupu ke Službě žádný nárok na autorská práva či ochranné známky.

3. Užití Serveru Objednatele či Uživatele jiným způsobem než pro účely, ke kterým je Server určen, zejména šíření obsahu Služby, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického obsahu Služby a pořizování kopie materiálů obsažených ve Službě. Za zneužití obsahu Serveru Objednatelem či Uživatelem, má Provozovatel nárok na náhradu škody, která byla způsobena tímto jednáním.

4. Dojde-li ke změně jakýchkoliv údajů (fakturačních, kontaktních, aj.) u obou stran, jsou smluvní strany povinny se o tom vzájemně neprodleně informovat.

5. Jakékoliv písemnosti zasílané poštou se považují za doručené 7. dnem po jejich prokazatelném odeslání a to i v případě odmítnutí převzetí druhou stranou, nebo v případě, že byla zásilka uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla. Smluvní strany tímto sjednávají platnost e-mailové korespondence jako platnost originální písemné pošty.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto VOP i bez předchozího souhlasu Objednatele či Uživatele a to tím způsobem, že zveřejní jejich nové znění na stránkách Služby. Po zveřejnění vstoupí nové podmínky v účinnost. Takovýmto zveřejněním vstoupí nové znění VOP v účinnost. Upozornění, že došlo ke změně VOP, bude na Serveru zveřejněno nejméně 1 měsíc před vstoupení v platnost a účinnost.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 29.1.2020.